Pogosta vprašanja

Navedena so vprašanja, ki jih naše stranke najpogosteje zastavljajo. Če želite bolj podrobne odgovore, nas prosim kontaktirajte.

Kakšna je razlika med nakupom terjatev in nakupom nepremičnine?

Pri nakupu terjatev kupec kupi terjatve, ki so zavarovane s pogodbami, instrumenti zavarovanja (menice, zadolžnice, poroštva...), ali zastavnimi pravicami na nepremičninah in so vezane na določeno pravno in/ali fizično osebo. V tem primeru mora kupec pri zavarovanju z zastavno pravico na nepremičnini šele pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini z izvršilnim in/ali stečajnim postopkom, odvisno od vrste postopka, v katerem se nepremičnina prodaja oz. bo prodana. Pri nakupu nepremičnine kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini s plačilom kupnine in izstavitvijo pogodbe o prenosu lastninske pravice v zemljiško knjigo, nato pa vloži predlog za vknjižbo lastninske pravice pri pristojnem zemljiškoknjižnem sodišču ter postane lastnik. Glede na navedeno je odkupna cena terjatev vedno nižja od odkupne cene nepremičnine.

Kaj pomeni izraz "Nepremičnina je prosta oseb in stvari"?

Pri prodaji nepremičnine v izvršilnem ali stečajnem postopku se poleg drugih z zakonom predpisanih navedb poda tudi navedba, ali je nepremičnina prosta oseb in stvari. To je podatek o tem, če dolžnik/lastnik živi z družinskimi člani na nepremičnini in ali je nepremičnina v najemu ali zakupu.
»Nepremičnina je prosta oseb in stvari« pomeni, da v njej ne biva dolžnik/lastnik/izvršitelj in/ali tretja oseba, da v njej ni pohištva ali drugih premičnin, kot tudi da nepremičnina ni dana v najem ali zakup. »Nepremičnina ni prosta oseb in stvari« pa pomeni, da mora kupec za uspešno zasedbo nepremičnine v postopku izvršbe vstopiti v posest nepremičnine z novim postopkom izvršbe. Stečajni upravitelj je v stečajnem postopku dolžan takoj po uvedbi stečajnega postopka prevzeti v posest celotno premoženje, ki je del stečajne mase (vključno z nepremičninami), in ga upravljati ter pripeljati kupcu nepremičnine v posest.

Koliko časa trajata izvršilni in stečajni postopek?

Enotnega odgovora ni in ni mogoče določiti natančnega trajanja postopka, saj niso vsi izvršilni in/ali stečajni postopki enako zahtevni, niti vsa sodišča ne rešujejo zadev v istem časovnem obdobju. 

Kdaj postanem lastnik nepremičnine, ki sem jo kupil na dražbi?

Kupec postane lastnik nepremičnine s sprejetjem sklepa o dodelitvi in ​​s plačilom prodajne cene v roku, določenem s sklepom.

Koliko časa traja prevzem pri nakupu na dražbi?

Trenutek prevzema v posest je odvisen od številnih dejavnikov – če se na primer v izvršilnem postopku kupi nepremičnina v lasti podjetja, ki je v stečajnem postopku in je ista nepremičnina že v lasti stečajnega upravitelja, potem je trenutek prevzema v posest zelo hiter in odvisen od dogovora s stečajnim upraviteljem.
Če temu ni tako, je trenutek prevzema odvisen od hitrosti dela sodišča, prilagodljivosti sodnega izvršitelja in/ali tretje osebe, ki ima nepremičnino v posesti. 

Kako je s premičninami v nepremičninah, ki so kupljene v izvršbi?

Če ni navedeno, da so nepremičnine kupljene skupaj s premičninami, te niso predmet prodaje niti se na njih ne pridobi lastninska pravica, še posebej zato, ker ima na teh premičninah lahko vpisano breme tretja oseba.